سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه

شفاف سازی اطلاعات در حوزه فعالیت های اقتصادی

گروه حسابرسی

صورتجلسه مجمع عمومی سالانه شرکت

اساسنامه شرکت

روزنامه رسمی تاسیس شرکت

مالی و ذیحسابی

 اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده سال 1402:

 اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده سال 1401:

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه

ترازنامه (صورت وضعیت مالی)

سود و زیان

پاداش هیئت مدیره و تقسیم سود: پاداش به هیئت مدیره پرداخت نگردیده و تقسیم سود بین سهامداران انجام نیافته است.  

اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده سال 1400:

ترازنامه

سود و زیان

اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده سال 1399:

سود و زیان

پاداش هیئت مدیره و تقسیم سود: پاداش به هیئت مدیره پرداخت نگردیده و با توجه به زیان ده بودن شرکت تقسیم سود بین سهامداران انجام نیافته است.  

 تاریخ ثبت : 1402/01/25
  آخرین به روزرسانی : 1403/03/21
 
 894